Regulamin sklepu Presta-Portal:

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Presta-Portal.pl jest firma: Presta Tech Krzysztof Pęcak Poniatowice 72Ł 56-400 Oleśnica, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Oleśnica, NIP: 9111958277, REGON: 366308622
 2. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu Presta-Portal dostępnego pod adresem http://www.presta-portal.pl
 3. Skorzystanie z oferty sklepu Presta-Portal.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 5. Żadna z funkcjonalności Sklepu nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem
 6. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§ 2 Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Presta-Portal – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://www.presta-portal.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim szablonów oraz modułów do oprogramowania PrestaShop.
 2. Operator: Presta Tech Krzysztof Pęcak Poniatowice 72Ł 56-400 Oleśnica, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Oleśnica, NIP: 9111958277, REGON: 366308622.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

§ 3 Dokonywanie zakupów

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji.
 2. W celu rejestracji należy podać następujące dane:
  1. Adres e-mail
  2. Hasło
  3. Imię i nazwisko
  4. Adres, kod pocztowy, miasto, kraj
  5. Nazwę firmy i NIP jeśli rejestrujący jest przedsiębiorcą.
 3. Dokonanie zakupów możliwe jest po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Podczas dokonywania zakupów użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu.
 5. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich w cenach brutto zawierając podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do podsumowania zakupów, a następnie wybrać metodę płatności i potwierdzić zamówienie przyciskiem „Potwierdzam zamówienie”, co oznacza złożenie oferty kupna wybranych towarów.
 7. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 8. Płatności za towary nabywane w Sklepie obsługiwane są przez serwis przelewy24.pl i odbywają się zgodnie z regulaminem tego serwisu.
 9. Wysyłka zakupionego oprogramowania następuje w ciągu do 7 dni roboczych (w większości przypadków wysyłka odbywa się automatycznie po płatności).

§ 4 Licencje i prawa autorskie

 1. Operator oświadcza, ze posiada prawa autorskie lub prawa do dystrybucji oprogramowania oferowanego w Sklepie.
 2. Jeżeli w opisie danego produktu nie zastrzeżono inaczej, kupującemu udzielana jest niezbywalna licencja na instalację oprogramowania na jednej domenie.

§ 5 Zwrot zakupionych przedmiotów

 1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego towaru w ciągu 14 dni od jego dostarczenia.
 2. W przypadku, w którym dany towar , będący przedmiotem sprzedaży został wykonany na zamówienie Kupującego będącego konsumentem, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez Kupującego, na podstawie przepisu art. 38 pkt 3 Ustawy o ochronie konsumentów Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu nabytego towaru.
 3. Dokonanie zwrotu towaru następuje w formie pisemnego oświadczenia kupującego przesłanego na adres Operatora.
 4. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane podczas finalizowania zakupów będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak konieczne w celu wykonania zawartej umowy.
 3. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Presta Tech Krzysztof Pęcak Poniatowice 72Ł 56-400 Oleśnica. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 5. Operator oświadcza, że nie będzie przekazywał zebranych danych osobowych podmiotom trzecim, poza przypadkami określonymi przez przepisy prawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do sklepu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.
 2. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach użytkowników.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, a także zakupionego Towaru powinny być zgłoszone pisemnie na adres Operatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 5. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie prośby o usunięcie na adres email: AngarThemes@gmail.com
 6. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany Regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych Sklepu.

Śledź nas na Facebooku